مراکز کار | هوافضای جوان

مراکز کار

سازمان ها:

Iran-space-agency-logo.svg sazman sanaye Havafaza sazman sanaye havaei sazman-havapeymaie-keshvar
سازمان فضایی سازمان صنایع هوافضا سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح سازمان هواپیمایی کشوری

پژوهشگاه ها:

fazayi2 لوگو_پژوهشگاه_هوافضا 30 Capture1
پژوهشگاه فضایی  پژوهشگاه هوافضا پژوهشکده سازمان صنایع هوایی  پژوهشکده علوم و فن آوری فضایی
pajooheshkade rezaei logo log1 blank
پژوهشکده شهید رضایی پژوهشکده توسعه علوم فنآوری فضا پژوهشکده شهید احمد کاظمی

شرکت های دولتی:

IMAGE634125538669381332 Panha.svg saha Ghods
صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) صنایع هواپیمایی ایران (صها) صنایع هوایی قدس