کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

2. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

3. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

4. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

5. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

6. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

7. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

8. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

9. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

10. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10