کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

2. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

4. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

5. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

6. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

7. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

8. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

9. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

10. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10