کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

2. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

4. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

5. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

6. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

7. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

8. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

9. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

10. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10