کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

2. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

3. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

4. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

5. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

6. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

7. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

8. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

9. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

10. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10