کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

2. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

4. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

5. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

6. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

7. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

8. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

9. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

10. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10