کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

2. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

3. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

4. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

5. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

6. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

7. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

8. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

9. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

10. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10