کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

2. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

4. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

5. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

6. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

7. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

8. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

9. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

10. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10