کوئیز2 | هوافضای جوان

کوئیز۲

1. کدامیک از هواپیماهای زیر از نظر موقعیت بال متفاوت است؟

 
 
 
 

2. طویل ترین هواپیمای جهان کدام است؟

 
 
 
 

3. کدامیک از وسایل پرنده ی زیر هم برخی خصوصیات هواپیماها را دارد، هم برخی از خصوصیات بالگردها را؟

 
 
 
 

4. برای اولین بار بوئینگ 747 توسط کدام شرکت هواپیمایی ایرانی وارد کشور شد؟

 
 
 
 

5. بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان کدام است؟

 
 
 
 

6. ام دی 83 محصول ادغام کدام شرکت های هواپیماسازی بوده است؟

 
 
 
 

7. کدام یک از گزینه ها هواپیمای پهن پیکر متوسط برد ساخت شرکت لاکهید است؟

 
 
 
 

8. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور توربوجت دارند؟

 
 
 
 

9. دم کدامیک از هواپیماهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

 
 
 
 

10. تعداد موتور کدام یک از هواپیماهای زیر بیشتر است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10