کوئیز3 | هوافضای جوان

کوئیز۳

1. رکورد سوانح هوایی در سال 2014 مربوط به کدام کشور است؟

 
 
 
 

2. کدامیک از هواپیماهای زیر توانایی پرواز در سرعت های بیشتر از سرعت صوت را دارد؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارند؟

 
 
 
 

4. بزرگترین ناوگان هوایی ایران مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است؟

 
 
 
 

5. از کدامیک از هواپیماهای زیر در شرکت های هواپیمایی ایران استفاده نشده است؟

 
 
 
 

6. کدامیک از هواپیماهای زیر برای استفاده در مناطق کوهستانی مناسب نیستند؟

 
 
 
 

7. کدامیک از هواپیماهای زیر نظامی محسوب می شوند؟

 
 
 
 

8. اولین هواپیمای فراصوتی جهان کدام است؟

 
 
 
 

9. نخستین بار ایرباس 380 در چه سالی وارد ایران شد؟

 
 
 
 

10. تولید کدام یک از هواپیماهای زیر متوقف شده است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10