کوئیز3 | هوافضای جوان

کوئیز۳

1. تولید کدام یک از هواپیماهای زیر متوقف شده است؟

 
 
 
 

2. کدامیک از هواپیماهای زیر برای استفاده در مناطق کوهستانی مناسب نیستند؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر توانایی پرواز در سرعت های بیشتر از سرعت صوت را دارد؟

 
 
 
 

4. رکورد سوانح هوایی در سال 2014 مربوط به کدام کشور است؟

 
 
 
 

5. نخستین بار ایرباس 380 در چه سالی وارد ایران شد؟

 
 
 
 

6. از کدامیک از هواپیماهای زیر در شرکت های هواپیمایی ایران استفاده نشده است؟

 
 
 
 

7. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارند؟

 
 
 
 

8. اولین هواپیمای فراصوتی جهان کدام است؟

 
 
 
 

9. کدامیک از هواپیماهای زیر نظامی محسوب می شوند؟

 
 
 
 

10. بزرگترین ناوگان هوایی ایران مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10