کوئیز3 | هوافضای جوان

کوئیز۳

1. کدامیک از هواپیماهای زیر نظامی محسوب می شوند؟

 
 
 
 

2. از کدامیک از هواپیماهای زیر در شرکت های هواپیمایی ایران استفاده نشده است؟

 
 
 
 

3. اولین هواپیمای فراصوتی جهان کدام است؟

 
 
 
 

4. کدامیک از هواپیماهای زیر برای استفاده در مناطق کوهستانی مناسب نیستند؟

 
 
 
 

5. بزرگترین ناوگان هوایی ایران مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است؟

 
 
 
 

6. نخستین بار ایرباس 380 در چه سالی وارد ایران شد؟

 
 
 
 

7. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارند؟

 
 
 
 

8. کدامیک از هواپیماهای زیر توانایی پرواز در سرعت های بیشتر از سرعت صوت را دارد؟

 
 
 
 

9. رکورد سوانح هوایی در سال 2014 مربوط به کدام کشور است؟

 
 
 
 

10. تولید کدام یک از هواپیماهای زیر متوقف شده است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10