کوئیز3 | هوافضای جوان

کوئیز۳

1. اولین هواپیمای فراصوتی جهان کدام است؟

 
 
 
 

2. رکورد سوانح هوایی در سال 2014 مربوط به کدام کشور است؟

 
 
 
 

3. از کدامیک از هواپیماهای زیر در شرکت های هواپیمایی ایران استفاده نشده است؟

 
 
 
 

4. بزرگترین ناوگان هوایی ایران مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است؟

 
 
 
 

5. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارند؟

 
 
 
 

6. کدامیک از هواپیماهای زیر توانایی پرواز در سرعت های بیشتر از سرعت صوت را دارد؟

 
 
 
 

7. کدامیک از هواپیماهای زیر نظامی محسوب می شوند؟

 
 
 
 

8. کدامیک از هواپیماهای زیر برای استفاده در مناطق کوهستانی مناسب نیستند؟

 
 
 
 

9. نخستین بار ایرباس 380 در چه سالی وارد ایران شد؟

 
 
 
 

10. تولید کدام یک از هواپیماهای زیر متوقف شده است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10