کوئیز3 | هوافضای جوان

کوئیز۳

1. کدامیک از هواپیماهای زیر توانایی پرواز در سرعت های بیشتر از سرعت صوت را دارد؟

 
 
 
 

2. کدامیک از هواپیماهای زیر برای استفاده در مناطق کوهستانی مناسب نیستند؟

 
 
 
 

3. تولید کدام یک از هواپیماهای زیر متوقف شده است؟

 
 
 
 

4. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارند؟

 
 
 
 

5. رکورد سوانح هوایی در سال 2014 مربوط به کدام کشور است؟

 
 
 
 

6. بزرگترین ناوگان هوایی ایران مربوط به کدام شرکت هواپیمایی است؟

 
 
 
 

7. از کدامیک از هواپیماهای زیر در شرکت های هواپیمایی ایران استفاده نشده است؟

 
 
 
 

8. نخستین بار ایرباس 380 در چه سالی وارد ایران شد؟

 
 
 
 

9. اولین هواپیمای فراصوتی جهان کدام است؟

 
 
 
 

10. کدامیک از هواپیماهای زیر نظامی محسوب می شوند؟

 
 
 
 

سوال 1 of 10