کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

2. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

3. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

4. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

5. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

6.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6