کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

2. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

3.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

4. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

5. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

6. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6