کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

2. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

3. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

4. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

5. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

6. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6