کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

2. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

3.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

4. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

5. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

6. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6