کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

2.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

4. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

5. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

6. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6