کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

2. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

3.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

4. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

5. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

6. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6