کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

2. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

3. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

4. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

5.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

6. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6