کوییز1 | هوافضای جوان

کوییز۱

تست کوییز اول

1. فضاپیمایی که در ماموریت سفر به ماه استفاده شد؟

 
 
 
 

2.

ماموریت مارس وان

ماموریت مارس وان

این اتاقک ها در کدام سیاره هستند؟

 
 
 
 

3. نخستین انسان فضانورد تاریخ چه کسی بود؟

 
 
 
 

4. پرهزینه ترین سانحه ی هوایی جهان کدام مورد زیر است؟

 
 
 
 

5. کدامیک از هواپیماهای زیر برای پرواز در مناطق کوهستانی مناسب نیست؟

 
 
 
 

6. کدامیک از هواپیماهای زیر موتور ملخی دارد؟

 
 
 
 

سوال 1 of 6