اجزای اصلی سازه های فلزی هوایی | هوافضای جوان

اجزاء اصلی سازه های فلزی هوایی

در سازه اجزاء فراوانی دیده می شود ولی با تقسیم بندی مناسب می توان آن ها را در چند گروه تقسیم بندی کرد.اصولاً سازه یک هواپیما شکل دهنده بال، دم عمودی، دم افقی و بدنه بوده و هواپیما اساساً مجموعه سلولهای تقویت شده ای از قبیل سلول تک خانه بست لوله ای (مانند بدنه) تا سلول های چند خانه (مانند بال و دمها) است که تحت بارهای مختلف قرار گرفته اند.

image

می توان سازه هواپیما را مجموعه ای از ۶ نوع قطعه که به صورت های مختلف به یکدیگر متصل شده اند محسوب کرد، این قطعات عبارت اند از :

١)تیرک (Spar) که جزء اصلی بال و دمها است.
٢)قاب (Frame) که جزء اصلی بدنه به حساب می آید.
٣)تیغه (rib) که دومین قطعه اصلی بال است.
۴)تیرچه (Longeron) که دومین قطعه اصلی بدنه است.
۵)تقویت کننده (Stringer یا Stiffener) که در بال و دمها و بدنه به کار میروند.
۶)پوسته (Skin) که سطح خارجی کلیه اجزاء هواپیما را میپوشاند.

imageتیرک ها، تیرچه ها و تقویت کننده ها قطعات طولی محسوب شده و دارای شکل مقاطع مختلف از جمله I، Z، T می باشند.

imageتیغه ها نیز قطعات عرضی بوده که به طور ساده یک صفحه به شکل ایرفویل می باشند.

imageقاب ها قطعات عرضی محسوب شده و مانند حلقه با شکل های دایره، مربع و مانند اینها هستند.

در این میان پوسته حالت خاصی نداشته و شکل اولیه آنها ورق های بزرگ فلزی است که سطوح خارجی بال، بدنه و دمها را با پرچ شدن به دیگر قطعات می پوشاند.