افق های نو | هوافضای جوان

آسمان در همه جا یک رنگ است

1444385069667_00
ناسا در هفته ی گذشته تصاویری جدیدی از پلوتو نشان داد که آسمان پلوتو را آبی می نمود.این رنگ نشانگر ترکیبات و اندازه ی ذرات موجود در سطح پلوتوست . ادامه نوشته