دانشجویی | هوافضای جوان

توسعه کاربرد دانش فضایی در سطح دانش‌آموزی

توسعه کاربرد دانش فضایی در سطح دانش‌آموزی

رییس مرکز ملی فضایی گفت: توسعه کاربرد دانش فضایی در سطح دانش‌آموزی یکی از محورهای برنامه فضایی کشور است.

ادامه نوشته