سيستم هدايت فرمانی | هوافضای جوان

سیستم هدایت فرمانی

سیستم هدایت فرمانی

در سیستم هدایت فرمانی، فرامین هدایت در خارج از وسیله هدایت شونده (مثلاً در سایت زمینی) محاسبه و توسط امواج رادیویی یا سیم به وسیله هدایت شونده منتقل می‌شود. به همین دلیل لازم است که زاویه رول(غلت) در حین پرواز صفر نگه داشته شود تا مرجع خارجی هدایت کننده موشک از زاویه رول وسیله خبر داشته باشد و بر اساس آن بتواند فرامین کانال‌های پیچ و یاو (سمت) را به طور صحیح محاسبه کند. صفر نگهداشتن زاویه رول، دینامیک پیچ و یاو وسیله را نیز دکوپله (یعنی اینکه با حرکت سطوح کنترلی پیچ مثل الویتور، تغییراتی در حرکت یاو وسیله‌ی پرنده نداریم و برعکس) و کنترل آن را آسان می‌کند. ادامه نوشته