شتاب‌سنج | هوافضای جوان

شتاب‌سنج

شتاب‌سنج

شتاب‌سنج (Accelerometer)

شتاب‌سنج وسیله‌ای برای اندازه گیری شتاب فیزیکی وارد شده به یک جسم ناشی از نیروی اینرسی و یا تحریک مکانیکی می‌باشد. شتاب تغییرات سرعت در واحد زمان تعریف می‌شود. شتاب یک بردار است که دارای اندازه و جهت است. بنابراین برای بیان شتاب نیاز به دو مولفه می‌باشد. شتاب سنج از قطعاتی مکانیکی ساخته می‌شود که توانایی حس کردن شتاب را دارند، هم‌چنین شامل مکانیزمی است که حرکت مکانیکی را به خروجی الکتریکی تبدیل می‌کند. ادامه نوشته