شهر فرودگاه | هوافضای جوان

شهر فرودگاه

شهر فرودگاه

رشد حمل و نقل هوایی در دنیا به صورت چشمگیر در حال افزایش است بنابراین بازیگرانی که در حمل و نقل هوایی موثر هستند در حال تطبیق خود با این رشد هستند. از جمله این بازیگران فرودگاه ها هستند که نقش بسیار تعیین کننده ای در آینده حمل و نقل هوایی دارند.

ادامه نوشته