شهید باقری | هوافضای جوان

مصاحبه با دکتر محسن فتحی

مصاحبه با دکتر محسن فتحی

دکتر محسن فتحی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف هستند که مقطع کارشناسی را در دانشگاه شریف ، مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس و مقطع دکتری را در دانشگاه امیرکبیر گذراندند. ایشان از همان دوران جنگ به حوزه هوافضا وارد شدند و تا کنون به فعالیت های خود ادامه می دهند. این استاد دانشگاه شریف که ارتباط عمیقی با صنعت داشته اند به گفتگو با سایت هوافضای جوان نشستند. در ادامه مصاحبه ایشان را میخوانیم.

ادامه نوشته