نسبت بال به بدنه | هوافضای جوان

طول بال و نسبت منظری

طول بال و نسبت منظری

‏Wingspan یا (b و S) :
طول بال های یک هواپیما یا Wingspan همیشه توسط یک خط مستقیم که نوک یک بال را به نوک بال دیگر متصل میکند اندازه گیری میشود که مستقل از شکل بال (Wing Shape) و زاویه انحراف بال (Sweep back or Sweep forward) میباشد.
برای مثال Boeing 777 طول بال هایش ۶۱ متر (۲۰۰.۱۳۱ فوت) میباشد.

image
image

نسبت منظری (Aspect Ratio یا AR):
نسبت منظری، نسبت دهنه بال Wingspan به وتر متوسط آئرودینامیکی بال است. این پارامتر برای دو نوع بال به صورت زیر تعریف می شود.

بال مستطیلی AR= b/C یا AR=S/C

بال ذوزنقه ای AR =b^2/S یا AR=S^2/A
(^ توان )
image
از نظر سه بعدی یک بال کوتاه و چاق از یک بال بلند و نازک (با همان مساحت) پسای بیشتری دارد. نوک بال به دلیل وجود اختلاف فشار بین بالا و پایین (سطح روی بال فشار کمتر و سطح زیر بال فشار بیشتر دارد فشار از جای بیشتر به کمتر می رود) بال ایجاد گردابه کرده و جریان از پایین به بالا فرار می کند.بنابراین هرچه دهنه بال بیشتر باشد این عارضه کمتر بوده و لذا باعث کاهش پسا از نوع القایی و افزایش برآ می شود، بر اساس فرمول زیر :

(Cdi = (Cl^2) / (pi * AR * e که نشان میدهد هرچه نسبت منظری بیشتر باشد پسای القایی کمتر میشود.
image
هرچه AR افزایش یابد وزن افزایش خواهد یافت.
هرچه AR کاهش یابد، پسا افزایش می یابد.
تعیین AR باید سازشی بین کلیه معیارها باشد! مقدار AR در هواپیماهای (General aviation (GA معمولاً بین ۶ تا ٨ در هواپیما های مسافربری حدود ٨ تا ١١ و در هواپیماهای جنگنده بین ١ تا ۴ درجه میباشد.