کورسار | هوافضای جوان

راه اندازی سامانه ی جدید کنترلی برای پهپادهای جدید روسی

1444039004759_rt1
مدیر کل شرکت “روس تک” روسیه از بکاربری سامانه ی جدید کنترل ، بر روی پهپاد های روسی خبر داد. ادامه نوشته