gyroscope | هوافضای جوان

ژیروسکوپ

ژیروسکوپ

ژیروسکوپ (gyroscope) کلمه‌ای فرانسوی است که از دو قسمت gyro به معنی دوران و چرخش و scope به معنی نشان دادن تشکیل شده است. در منابع فارسی ژیروسکوپ را دوران‌نما یا چرخش نما نیز می‌گویند. ژیروسکوپ دستگاهی است که برای اندازه‌گیری یا حفظ جهت و سرعت زاویه‌ای استفاده می‌شود. ژیروسکوپ یک چرخ یا دیسک چرخان است که در آن محور چرخش آزاد است تا خود را در هر جهتی قرار دهد. هنگام چرخش، جهت‌گیری این محور با انحراف یا چرخش پایه‌های آن ،با توجه به قانون بقای مومنتوم زاویه‌ای، تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.  ادامه نوشته